Tìm theo: 
Stt Văn bản Tải về
1. Quyết định số 188/QĐ-MT-BTT ngày 19/8/2011 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh V/v thành lập Trang thông tin điện tử Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh Quảng Ngãi
2. Hướng dẫn số 21/HD-MT-BTT ngày 14/3/2011 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh hướng dẫn nhiệm vụ công tác Tuyên giáo của Mặt trận TQVN tỉnh năm 2011
   1    2    3    4