Tìm theo: 
Stt Văn bản Tải về
1. Báo cáo sơ kết 01 năm hoạt động của Trang thông tin điện tử Mặt trận TQVN tỉnh từ tháng 9/2011 - 8/2012
2. Kế hoạch số 06-KH/ĐĐMT ngày 20/3/2012 của Đảng đoàn UBMTTQVN tỉnh về thực hiện Đề án tuyển chọn, bổ sung, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo trẻ cấp tỉnh, cấp huyện
3. Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam