Tìm theo: 
Stt Văn bản Tải về
1. Thông tri hướng dẫn thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"
2. Đề án tổ chức thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”
3. Hướng dẫn công tác tham gia xây dựng chính quyền của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện, thành phố năm 2013
4. Thông tri số 17/TTr-MTTW-BTT ngày 10/10/2011 của Ban Thường trực Ủy ban TW MTTQVN hướng dẫn tiếp tục thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" trong giai đoạn mới
5. Hướng dẫn số 24/HD-MTTW-BTT ngày 20 tháng 3 năm 2011 của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam về công tác Phong trào năm 2011
6. Hướng dẫn số 26 /MTTW-BTT ngày 01 tháng 4 năm 2011của Ban Thường trực UBTW MTTQ Việt Nam về Công tác tham gia xây dựng chính quyền của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2011
7. Thông tri số 03/TTr-MTTW-BTT ngày 26/5/2010 của Ban Thường trực Ủy ban TW MTTQVN hướng dẫn thực hiện một số điều của Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam