Tiện ích
  Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 8975272
Đang trực tuyến: 91
   Tiêu điểm
NGHIỆM THU VÀ BÀN GIAO NHÀ ĐẠI ĐOÀN KẾT TỪ NGUỒN TÀI TRỢ CỦA VIETCOMBANK
Câu lạc bộ Vòng tay nhân ái Nghĩa Hành tặng 120 suất quà cho bệnh nhân nghèo
Ủy ban MTTQ Việt Nam và các Hội đoàn thể huyện giám sát tình hình và lập phương án giao đất rừng 388 tại xã Hành Đức huyện Nghĩa Hành
Nghĩa Hành: Trao tặng bò cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở Hành Thuận
Chàng thanh niên khuyết tật đam mê làm lồng chim cảnh
Ngày đưa:  18/10/2019 04:29:44 PM
Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong xây dựng pháp luật

 (Mặt trận) - Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác tham gia xây dựng pháp luật được quy định bởi Hiến pháp năm 2013, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015 và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và các luật liên quan. Trong quy trình xây dựng pháp luật, như: quyền kiến nghị ban hành văn bản quy phạm pháp luật, quyền soạn thảo văn bản, trình dự thảo văn bản ra trước cơ quan có thẩm quyền, kiểm soát trước văn bản quy phạm pháp luật; đến thực hiện pháp luật đều có vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Xây dựng pháp luật là một phương diện hoạt động cơ bản của các nhà nước dân chủ và pháp quyền. Đối với nước ta, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đang trong thời kì xây dựng và hoàn thiện, thì xây dựng pháp luật là phương diện quan trọng. Bởi vì, xây dựng pháp luật là hoạt động làm ra các văn bản quy phạm pháp luật, từ Hiến pháp đến các bộ luật, đạo luật và các văn bản quy phạm pháp luật dưới luật để làm phương tiện quản lý nhà nước và xã hội. Với bản chất đó, xây dựng pháp luật trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta có các đặc điểm:

Một là, xây dựng pháp luật là hoạt động phức hợp, bao gồm nhiều dạng hoạt động khác nhau, nhưng có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Đó là hoạt động nhận thức của các chủ thể có thẩm quyền trong việc hình thành các nguyên tắc, các định hướng, các mục tiêu, các quan điểm xây dựng pháp luật nhằm hình thành các chương trình xây dựng pháp luật. Đó còn là quá trình nắm bắt các nhu cầu của thực tiễn, phân tích và dự báo được các xu hướng vận động, phát triển của các quá trình xã hội, nhất là các quan hệ xã hội cần phải điều chỉnh bằng pháp luật. Trên cơ sở hoạt động nhận thức, xây dựng pháp luật còn là hoạt động tổ chức thực tiễn, bao gồm các hoạt động phân tích, đánh giá, tổng kết thực tiễn rất công phu để tìm kiếm và phát hiện các giá trị xã hội mà xã hội có, xã hội cần, xã hội ủng hộ.

Hai là, xây dựng pháp luật là một hoạt động do nhiều chủ thể có thẩm quyền thực hiện để hình thành một hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Đối với hoạt động xây dựng các đạo luật, bộ luật, pháp lệnh thì theo Hiến pháp năm 2013, Chính phủ là chủ thể chịu trách nhiệm về đầu vào cũng như đầu ra của hoạt động lập pháp. Đồng thời, Chính phủ với vị trí hiến định là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất, Chính phủ có thẩm quyền ban hành các nghị quyết, nghị định là những văn bản quy phạm pháp luật dưới luật và pháp lệnh để thực hành chức năng quản lý nhà nước. Các bộ, cơ quan ngang bộ có thẩm quyền ban hành các thông tư, chỉ thị để hướng dẫn và tổ chức thi hành nghị định, nghị quyết của Chính phủ thuộc thẩm quyền của bộ, ngành mình.

Ba là, xây dựng pháp luật phải tuân thủ quy trình thủ tục chặt chẽ do Hiến pháp và Luật định để đảm bảo hình thành các văn bản quy phạm pháp luật theo đúng thẩm quyền, thể hiện đầy đủ, đúng đắn ý chí của nhân dân và có tính khả thi trong cuộc sống.

Bốn là, xây dựng pháp luật là hoạt động không chỉ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, mà còn là hoạt động thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia nhằm đảm bảo cho hệ thống pháp luật sau khi ban hành thể hiện được ý chí và nguyện vọng của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Vì vậy, trong các công đoạn của hoạt động xây dựng pháp luật đều có các quy định về vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và trách nhiệm của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc lấy ý kiến của nhân dân và tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện thẩm quyền giám sát và phản biện xã hội trong hoạt động xây dựng pháp luật.

Năm là, xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật như trên là một phương diện hoạt động rất quan trọng của nhà nước, trực tiếp thể hiện quan điểm, đường lối của Đảng cầm quyền.

Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong xây dựng pháp luật

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - tổ chức đại diện của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giữa hai kì họp là chủ thể có quyền liên tịch với Chủ tịch nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoặc Chính phủ hoặc với cả hai (cả Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ) ban hành văn bản quy phạm pháp luật để quy định những vấn đề do luật giao

Có thể nói, đây là một thẩm quyền rất đặc biệt, chỉ có trong hệ thống chính trị nước ta. Bởi, việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật thông thường ở các quốc gia chỉ có cơ quan nhà nước có thẩm quyền mới được ban hành. Trong khi đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là một tổ chức chính trị - xã hội, không phải là cơ quan nhà nước, không mang quyền lực nhà nước, mà lại có thẩm quyền cùng với các cơ quan nhà nước khác ban hành văn bản quy phạm pháp luật, có tính bắt buộc chung để điều chỉnh hành vi của con người trong các quan hệ xã hội. Văn bản quy phạm pháp luật liên tịch giữa Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Chủ tịch nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoặc Chính phủ, trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước ta được gọi là Nghị quyết liên tịch. Nghị quyết liên tịch này có giá trị pháp lý chỉ sau Luật, Bộ luật do Quốc hội ban hành.

Nội dung của những Nghị quyết liên tịch này chứa đựng những quy phạm pháp luật quy định những vấn đề được Luật giao về mối quan hệ giữa các cơ quan nhà nước với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Các Nghị quyết liên tịch cũng là một nguồn quy phạm pháp luật không kém phần quan trọng trong hệ thống pháp luật nước ta. Bởi trong hầu hết các lĩnh vực khác nhau của quản lý nhà nước đều có sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - chủ thể sáng quyền lập pháp và lập quy

Sáng quyền lập pháp là quyền đưa (hay đề nghị) xây dựng một đạo luật hay một pháp lệnh. Đây là quyền ở giai đoạn đầu tiên của quy trình xây dựng pháp luật. Trong nhà nước dân chủ và pháp quyền như Nhà nước ta, thì chủ thể có thẩm quyền đưa ra sáng kiến xây dựng pháp luật rất rộng, bao gồm: “Chủ tịch nước, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, Uỷ ban của Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cơ quan Trung ương của tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có quyền trình dự án luật trước Quốc hội thì có quyền đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh”. Theo đó, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc là các chủ thể có quyền đưa sáng quyền lập pháp (quyền đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh). Đây là quyền rất quan trọng, đầu tiên trong hoạt động lập pháp. Không có quyền này và không thực hiện được quyền này theo đúng quy định của Luật thì không thể hình thành được Chương trình xây dựng luật và pháp lệnh hàng năm hoặc cả một nhiệm kỳ của Quốc hội. Để thực hiện quyền này, đòi hỏi Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên phải tổng kết việc thi hành pháp luật có liên quan đến đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh; khảo sát, đánh giá thực trạng quan hệ xã hội liên quan đến đề nghị xây dựng; tổ chức nghiên cứu khoa học về những vấn đề liên quan để hỗ trợ cho việc đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh…; xây dựng nội dung của chính sách trong đề nghị xây dựng luật; đánh giá tác động của chính sách và lập hồ sơ đề nghị xây dựng luật (Điều 37 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015). Như vậy, với sáng quyền lập pháp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các thành viên không những có vai trò trong việc hình thành Chương trình lập pháp của Quốc hội, mà thông qua thực hiện quyền này, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia tích cực vào công cuộc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ngày càng vững mạnh.

Ở địa phương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp căn cứ vào văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên có quyền đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân để quy định chi tiết vấn đề được giao trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên, hoặc để thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh (Khoản 1, Điều 111 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015). Quyền đề nghị xây dựng Nghị quyết đó là sáng quyền lập quy. Cũng như sáng quyền lập pháp, sáng quyền lập quy của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc địa phương có vai trò góp phần hình thành chương trình xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật dưới luật ở địa phương, đồng thời thông qua đó, tham gia xây dựng chính quyền địa phương vững mạnh. Cũng tương tự như sáng quyền lập pháp, để đưa được sáng quyền lập quy, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp với Hội đồng nhân dân phải tổng kết việc thi hành pháp luật hoặc đánh giá các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan đề nghị xây dựng nghị quyết, khảo sát đánh giá thực trạng quan hệ xã hội liên quan đến nội dung chính của dự thảo nghị quyết. Tổ chức nghiên cứu thông tin dự liệu, xây dựng nội dung của chính sách trong đề nghị xây dựng nghị quyết và lập hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết.

Như vậy, ở tầm quốc gia cũng như ở phạm vi địa phương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đều có quyền xuất phát từ đường lối, chủ trương của Đảng, từ thực tiễn thi hành pháp luật, từ đòi hỏi của phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng, bảo vệ chủ quyền và từ việc bảo vệ, bảo đảm quyền con người, quyền công dân đều có quyền đưa sáng quyền lập pháp và sáng quyền lập quy nhằm góp phần xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật của nước ta.

Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có thẩm quyền trình dự án luật trước Quốc hội và trình dự án pháp lệnh trước Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Để trình được dự án luật trước Quốc hội và dự án pháp lệnh trước Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phải tổ chức việc soạn thảo luật, dự án pháp lệnh. Theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, để soạn thảo luật, pháp lệnh phải thành lập Ban soạn thảo. Ban soạn thảo dự án luật do Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trình có Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm trưởng ban, các thành viên đại diện, các chuyên gia, các nhà khoa học am hiểu các vấn đề chuyên môn liên quan đến dự án, dự thảo. Ban soạn thảo có trách nhiệm tổ chức việc soạn thảo và chịu trách nhiệm về chất lượng và tiến độ soạn thảo dự án luật, pháp lệnh trước cơ quan chủ trì soạn thảo là Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Để dự thảo luật, pháp lệnh đưa ra trình trước Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, trong quá trình soạn thảo văn bản, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - cơ quan chủ trì soạn thảo phải tổ chức lấy ý kiến của các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản. Ví dụ, đối với dự án Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mà Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trình năm 2015, phải tiến hành lấy ý kiến rộng rãi của Mặt trận Tổ quốc và các thành viên. Sau khi lấy ý kiến cơ quan chủ trì soạn thảo, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phải tổng hợp, nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến đóng góp và phải đăng tải các ý kiến nội dung giải trình tiếp thu trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và Cổng thông tin của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để nhân dân biết. Có thể nói, soạn thảo luật, pháp lệnh là một hoạt động rất công phu và trách nhiệm, là công đoạn quan trọng của quy trình lập pháp, quyết định chất lượng của một dự án luật trước khi trình ra Quốc hội hay Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét thông qua.

Như vậy, quyền trình dự thảo luật, pháp lệnh trước Quốc hội và Uỷ ban Thường vụ Quốc hội là một nét đặc biệt trong xây dựng pháp luật; thể hiện vai trò không thể thiếu của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc góp phần xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật ở nước ta.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có quyền tham gia góp ý kiến trong suốt quá trình xây dựng pháp luật

Hoạt động xây dựng pháp luật phải tiến hành qua nhiều giai đoạn khác nhau. Trong giai đoạn đầu tiên là xây dựng chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp không những có quyền đưa các quyền lập pháp, lập quy mà còn có quyền thay mặt nhân dân góp ý kiến xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật trước khi Quốc hội hay Hội đồng nhân dân các cấp thông qua.

Trong giai đoạn soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đều có quyền tham gia đóng góp ý kiến, kiến nghị vào dự thảo văn bản khi cơ quan có thẩm quyền soạn thảo yêu cầu. Nhiều dự án luật trước khi Quốc hội xem xét thông qua, phải tiến hành lấy ý kiến rộng rãi đối với các tầng lớp nhân dân. Trong các trường hợp này, Mặt trận Tổ quốc có vai trò rất quan trọng trong việc tổ chức để nhân dân đóng góp ý kiến. Mặt trận Tổ quốc các cấp không những có quyền đóng góp ý kiến kiến nghị đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trước khi các cơ quan có thẩm quyền yêu cầu, mà ngay trong quá trình Quốc hội và Hội đồng nhân dân xem xét thông qua, Mặt trận Tổ quốc cũng có quyền phản ảnh ý kiến, kiến nghị của nhân dân. Như vậy, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là chủ thể trong tất cả các giai đoạn của quy trình xây dựng pháp luật đều có quyền thay mặt nhân dân đóng góp ý kiến, kiến nghị thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân, nhằm góp phần nâng cao chất lượng của dự án trước khi Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp xem xét thông qua. Đồng thời, đây cũng là một bước chuẩn bị có tác dụng nâng cao nhận thức, sự hiểu biết cho Mặt trận Tổ quốc các cấp và nhân dân đối với văn bản quy phạm pháp luật, để khi cơ quan có thẩm quyền thông qua; văn bản quy phạm pháp luật dễ dàng đi vào cuộc sống.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có quyền phản biện xã hội đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật - một phương thức kiểm soát trước, trong xây dựng pháp luật

Thể chế hóa chức năng phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được ghi nhận ở Điều 9 Hiến pháp năm 2013, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015 quy định:

“1. Phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là việc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trực tiếp hoặc đề nghị các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhận xét, đánh giá, nêu chính kiến, kiến nghị đối với dự thảo văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án của cơ quan nhà nước.

2. Phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mang tính xã hội, khách quan, khoa học, xây dựng, góp phần bảo đảm tính đúng đắn, phù hợp với thực tiễn đời sống xã hội và tính hiệu quả của văn bản; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội” (Điều 32).

Theo đó, có thể nói phản biện xã hội là một phương thức kiểm soát quyền lực nhà nước. Đây là phương thức kiểm soát trước văn bản pháp luật được cơ quan có thẩm quyền xem xét thông qua. Trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa kiểm soát trước có vai trò rất quan trọng. Bởi, kiểm soát trước có tác dụng phòng ngừa to lớn. Nhà nước pháp quyền là nhà nước thượng tôn pháp luật, mọi tổ chức và hoạt động của nhà nước và xã hội đều phải theo pháp luật, kế hoạch, quy hoạch… Vì vậy, các văn bản quy phạm pháp luật trước khi ban hành, có hiệu lực đưa vào cuộc sống phải trải qua hoạt động kiểm soát để đảm bảo đầu ra là pháp luật có chất lượng, phù hợp với thực tiễn và ý nguyện của nhân dân, loại bỏ những yếu tố ngẫu nhiên không phù hợp, gây tác hại cho xã hội. Như vậy, phản biện xã hội đối với các văn bản pháp luật của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có vai trò rất quan trọng trong việc góp phần đảm bảo cho đầu ra của hoạt động xây dựng pháp luật được kiểm soát của xã hội thông qua người đại diện quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của mình là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiến hành.

Thực tiễn thực hiện chức năng phản biện xã hội trong những năm qua chỉ ra rằng, đây là một phương thức kiểm soát quyền lực nhà nước trước khi cơ quan có thẩm quyền xem xét thông qua văn bản pháp luật, có tác dụng thiết thực trong việc phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nói chung, xây dựng pháp luật nói riêng. Bằng hoạt động phản biện xã hội, trong những năm qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân, nhất là những nhà khoa học, những người đã từng là lãnh đạo, quản lý, am hiểu sâu sắc các quan hệ xã hội mà dự án văn bản luật điều chỉnh, tham gia vào hoạt động phản biện xã hội. Nhờ đó đã góp phần đảm bảo được tính đúng đắn, phù hợp với thực tiễn đời sống xã hội và tính hiệu quả của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân; phát huy được dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội sau khi văn bản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét thông qua và đi vào cuộc sống. Như vậy, bằng nhiệm vụ và quyền hạn phản biện xã hội đối với các văn bản pháp luật, Mặt trận có vai trò quan trọng trong quá trình tham gia vào quá trình xây dựng pháp luật.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có quyền giám sát xã hội - một phương thức kiểm soát xã hội đối với văn bản pháp luật sau khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và có hiệu lực thi hành trong thực tế

Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015 đã thể chế hóa Điều 9 Hiến pháp năm 2013 về giám sát xã hội tại Chương 5 với 7 điều. Điều 25 của Luật quy định:

“1. Giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là việc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trực tiếp hoặc đề nghị các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo dõi, xem xét, đánh giá, kiến nghị đối với hoạt động của cơ quan, tổ chức, đại biểu dân cử, cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện chính sách, pháp luật.

2. Giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mang tính xã hội; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, kịp thời phát hiện và kiến nghị xử lý sai phạm, khuyết điểm; kiến nghị sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật; phát hiện, phổ biến những nhân tố mới, các điển hình tiên tiến và những mặt tích cực; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, góp phần xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh”.

Theo đó, giám sát mang tính xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là một phương thức kiểm soát việc thực hiện quyền lực nhà nước của các cơ quan nhà nước bằng việc theo dõi, xem xét, đánh giá, kiến nghị đối với hoạt động của các cơ quan, cán bộ công chức trong việc thực hiện pháp luật. Qua đó, một mặt bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân và mặt khác không kém phần quan trọng là phát hiện những lỗ hổng trong chính sách pháp luật hiện hành để kịp thời kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật bịt kín các lỗ hổng pháp lý.

Trong số các hình thức giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mà Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quy định: “1. Nghiên cứu, xem xét văn bản của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân ”(Khoản 1, Điều 27). Có thể nói, đây là một hình thức giám sát xã hội có tác dụng trực tiếp đến xây dựng và hoàn thiện pháp luật. Bởi, các văn bản liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân không những là các văn bản áp dụng pháp luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà còn có những văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các cấp ban hành. Bằng hình thức giám sát này, Mặt trận có thể đưa ra được các kiến nghị cụ thể để sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

Như vậy, từ các hoạt động đầu vào trong quy trình xây dựng pháp luật (như quyền kiến nghị ban hành văn bản quy phạm pháp luật, quyền soạn thảo văn bản, trình dự án văn bản ra trước cơ quan có thẩm quyền, kiểm soát trước văn bản quy phạm pháp luật) đến các hoạt động đầu ra của xây dựng pháp luật (thực hiện pháp luật) đều có vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc góp phần tham gia vào xây dựng pháp luật.

Trần Ngọc Đường

GS.TS, Chủ nhiệm HĐTV Dân chủ - Pháp luật, UBTƯ MTTQ Việt Nam

Nguồn: www.tapchimattran.vn

   Các tin,bài khác  
Xem các tin khác
   Phim, tư liệu
   Xem tất cả  
  Các tin xem nhiều nhất
   Liên kết web
   Thăm dò ý kiến
Cuộc vận động bạn quan tâm nhất trên website là gì?
Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"
Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"
Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"
Cuộc vận động "Ngày vì người nghèo"