Đức Phổ lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp cơ sở và cấp huyện nhiệm kỳ 2019-2024
Ngày đưa:  04/05/2018 01:38:10 PM In bài

 Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Phổ vừa có Công văn lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp cơ sở và Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Theo đó, để lãnh đạo tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện và cơ sở đạt kết quả tốt, tạo bước phát triển mới cho hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện nhiệm kỳ đến, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các đảng ủy, chi bộ trực thuộc Huyện ủy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các cơ quan liên quan tổ chức quán triệt và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nội dung Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 04/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 09/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi; yêu cầu Đảng ủy các xã, thị trấn phân công Bí thư hoặc Phó bí thư Đảng ủy tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp; giới thiệu một Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy để bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, thị trấn; chỉ đạo kiện toàn Ban Công tác Mặt trận thôn, tổ dân phố đảm bảo cơ cấu và hoạt động có hiệu quả theo hướng Bí thư chi bộ đồng thời là Trưởng ban công tác Mặt trận; yêu cầu Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội cấp mình và cấp cơ sở; hướng dẫn, theo dõi, chỉ đạo công tác tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã, thị trấn theo đúng kế hoạch và hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; chọn một xã tổ chức Đại hội điểm vào quý IV/2018 để rút kinh nghiệm về công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam cấp cơ sở; chuẩn bị nội dung, nhân sự và các điều kiện khác để tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 – 2024; yêu cầu Ban Tổ chức Huyện ủy chủ trì, phối hợp với Ban Dân vận Huyện ủy và các cơ quan liên quan tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy lựa chọn, giới thiệu nhân sự ứng cử để bầu vào các chức danh chủ chốt của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và chỉ đạo công tác nhân sự chức danh chủ chốt của Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp cơ sở theo đúng quy định. yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội huyện phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi, nhất là bảo đảm kinh phí cho Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tổ chức tốt Đại hội Mặt trận ở cấp mình; yêu cầu Ban Dân vận Huyện ủy giúp Ban Thường vụ Huyện ủy thẩm định văn kiện Đại hội MTTQ Việt Nam huyện; phối hợp với các ban đảng Huyện ủy và các cơ quan liên quan giúp Ban Thường vụ Huyện ủy theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 09/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi và Công văn lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Về thời gian Đại hội, đối với cấp xã, thị trấn hoàn thành trong quý I/2019, đối với cấp huyện hoàn thành trong tháng 5/2019./.

Nguyễn Đẹp – Ban Dân vận Huyện uỷ Đức Phổ


Bản quyền ©2011 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh Quảng Ngãi