Đức Phổ chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 29 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”
Ngày đưa:  01/06/2018 04:20:16 PM In bài

 Ban Thường vụ Huyện uỷ Đức Phổ vừa có Công văn số 909 chỉ đạo Uỷ ban nhân dân huyện, các đảng uỷ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy, các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện triển khai thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 23/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Ban Thường vụ Huyện ủy xác định việc chỉ đạo thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong chương trình công tác của cấp uỷ đảng và chính quyền; gắn việc thực hiện cuộc vận động với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh và các phong trào thi đua yêu nước của địa phương, cơ quan, đơn vị; phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện cuộc vận động; xem đây là một trong những tiêu chí để xem xét, đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên và công nhận các danh hiệu thi đua của tập thể, cá nhân.

Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu Uỷ ban nhân dân huyện phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện triển khai thực hiện Cuộc vận động; chỉ đạo các cơ quan chức năng hướng dẫn việc đăng ký thực hiện Cuộc vận động; chỉ đạo Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban Mặt trận cùng cấp trong việc tổ chức thực hiện cuộc vận động ở địa phương, khu dân cư. Uỷ ban Mặt trận huyện chủ trì, phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội huyện hướng dẫn Uỷ ban Mặt trận và các đoàn thể xã, thị trấn tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, hội viên và nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, nội dung của Cuộc vận động, nhằm phát huy sức mạnh toàn dân thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, làm cho mỗi người dân nâng cao ý thức về vai trò, trách nhiệm, quyết tâm hành động để ủng hộ và tự giác tham gia Cuộc vận động; định kỳ sơ, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện, kịp thời phát hiện, giới thiệu gương điển hình thực hiện Cuộc vận động để đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp biểu dương, khen thưởng, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong thực hiện Cuộc vận động.

Nguyễn Đẹp - Ban Dân vận Huyện uỷ Đức Phổ


Bản quyền ©2011 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh Quảng Ngãi