Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đức Phổ tổ chức giám sát việc thực hiện quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo
Ngày đưa:  28/08/2019 01:46:45 PM In bài

 Ngày 21/8/2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đức Phổ đã tổ chức đoàn giám sát việc thực hiện quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tại 02 xã: Phổ Nhơn và Phổ Vinh.

Tham gia Đoàn có lãnh đạo Phòng Lao động - TBXH, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên và Bảo hiểm xã hội huyện. Bà Phạm Thị Lê Dung -  Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chủ trì việc giám sát.

Tại các đơn vị, Đoàn đã tiến hành giám sát việc thực hiện quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận đa chiều năm 2018 và phát sinh 06 tháng đầu năm 2019 theo quy định tại Thông tư số 17/2016/TT - BLĐTBXH, ngày 28/6/2016 và Thông tư 14/2018/TT- BLĐTBXH ngày 26/9/2018 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH, gắn việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở theo Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQHK11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI. Đoàn giám sát làm việc trực tiếp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các Trưởng thôn, các điều tra viên…, các thành viên trong Đoàn phối hợp cùng địa phương đi khảo sát thực tế tại một số hộ nghèo, hộ cận nghèo; kiểm tra hồ sơ sổ sách, biên bản họp dân của các thôn.

Theo báo cáo của UBND các xã, việc thực hiện quy trình bình xét hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo năm 2018 và phát sinh 06 tháng đầu năm 2019 được UBND các xã Phổ Nhơn, Phổ Vinh triển khai nghiêm túc; ngay từ đầu năm UBND xã xây dựng kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã, ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo giảm nghèo…, chỉ đạo, phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh của xã và các cuộc hội họp ở khu dân cư các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chế độ chính sách liên quan đến đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, thoát nghèo và  các Thông tư hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội để cho cán bộ và Nhân dân nắm, hiểu rõ hơn.

UBND xã tiến hành rà soát theo biểu mẫu, kiểm tra kết quả ghi phiếu rà soát; họp dân thống nhất kết quả rà soát và niêm yết công khai danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 và phát sinh 06 tháng đầu năm 2019. Ban chỉ đạo giảm nghèo cấp xã tổ chức họp thống nhất danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt. Sau khi UBND huyện phê duyệt, UBND xã công nhận danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 và phát sinh 06 tháng đầu năm 2019; lập danh sách BHYT cho đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo gửi Bảo hiểm xã hội cấp thẻ đúng theo quy định của pháp luật.

Qua giám sát cho thấy, cấp ủy, chính quyền cơ sở luôn quan tâm đến công tác giảm nghèo nói chung cũng như việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo nói riêng. Việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo đã được thực hiện đúng quy trình theo quy định tại Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH, ngày 28/6/2016 và Thông tư 14/2018/TT- BLĐTBXH, ngày 26/9/2018 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH. Tổ chức công khai niêm yết danh sách tại trụ sở thôn, để Nhân dân theo dõi; đồng thời, tiếp nhận và giải đáp thắc mắc của Nhân dân xung quanh việc thực hiện quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo…

Để công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trong thời gian đến đạt kết quả cao, đồng chí Phạm Thị Lê Dung đề nghị cấp ủy, chính quyền cơ sở cần tăng cường tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác giảm nghèo; phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội cùng cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận các nguồn vốn vay và các nguồn vốn hỗ trợ khác để phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng, thoát nghèo bền vững; tiếp tục quán triệt nội dung và tổ chức tập huấn cho Trưởng thôn về các bước quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH, Thông tư  số 14/2018/TT-BLĐTBXH, Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQHK11, thường xuyên quan tâm, hỗ trợ kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ trực tiếp làm công tác rà soát tại thôn; đảm bảo công tác rà soát được chính xác, dân chủ, công khai, đúng đối tượng và tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Đoàn giám sát cũng ghi nhận và chuyển toàn bộ ý kiến, kiến nghị đề xuất của chính quyền địa phương đến UBND huyện và các cơ quan chức năng để phối hợp giải quyết. (LD)


Bản quyền ©2011 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh Quảng Ngãi