Tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã nhiệm kỳ 2019 - 2024 ở các đơn vị hành chính mới thuộc huyện Bình Sơn
Ngày đưa:  29/06/2020 02:32:45 PM In bài

 Thực hiện Hướng dẫn số 20/HD-MTTW-BTT ngày 02/3/2020 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc kiện toàn Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp xã sau khi sắp xếp các đơn vị hành chính giai đoạn 2019 – 2020, Ban Thường trực Ủy  ban MTTQ Việt Nam huyện Bình Sơn đã hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã: Bình Thanh, Bình Tân Phú và thị trấn Châu Ổ tổ chức Đại hội theo Điều lệ MTTQ Việt Nam và đúng thời gian quy định.

 

 

Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Thanh khóa XI, nhiệm kỳ 2019 – 2024 ra mắt tại Đại hội

Trong thời gian từ ngày 24 - 26/6/2020, MTTQ các xã, thị trấn sáp nhập đã hoàn thành việc Đại hội, hiệp thương cử Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã nhiệm kỳ 2019 – 2024. Tại các Hội nghị Uỷ ban MTTQ Việt Nam cấp xã đã hiệp thương cử các chức danh trong Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam cấp xã đảm bảo quy trình. Sau Hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã của đơn vị hành chính mới sẽ làm văn bản, hồ sơ đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bình Sơn công nhận kết quả hiệp thương cử các chức danh trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam theo quy định Điều lệ MTTQ Việt Nam.

Vân Tiên


Bản quyền ©2011 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh Quảng Ngãi