Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Đức Phổ tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần và số lượng người ứng cử đại biểu HĐND thị xã Đức Phổ nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày đưa:  09/02/2021 10:14:21 AM In bài
Sáng ngày 05/02/2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Đức Phổ tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần và số lượng người ứng cử đại biểu HĐND thị xã Đức Phổ nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 Sáng ngày 05/02/2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Đức Phổ tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần và số lượng người ứng cử đại biểu HĐND thị xã Đức Phổ nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo quy định hiện hành, HĐND thị xã Đức Phổ nhiệm kỳ 2021 – 2026 có số đại biểu được bầu là 32 đại biểu, giảm 4 đại biểu so với nhiệm kỳ 2016 - 2021. Trên cơ sở thống nhất với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Đức Phổ, Thường trực HĐND thị xã Đức Phổ dự kiến giới thiệu 62 để bầu 32 đại biểu. Đại biểu tham gia hội nghị cho rằng, cần quan tâm giới thiệu nữ để đảm bảo có ít nhất 35% phụ nữ trong danh sách chính thức; phấn đấu tỷ lệ nữ trúng cử khoảng 30% theo quy định. Bên cạnh đó, cần có đại biểu HĐND thị xã là đại diện cho ngư dân và nông dân, nên cần giới thiệu cơ cấu, thành phần từ nghiệp đoàn nghề cá và Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp.

Hội nghị thảo luận và biểu quyết thống nhất với số lượng người được giới thiệu ứng cử là 61, giảm 01 so với dự kiến. Trong đó, 30 người được giới thiệu ứng cử từ các xã, phường; 31 người được giới thiệu ứng cử từ các cơ quan, ban, ngành, hội, đoàn thể ở thị xã và các tổ chức chính trị - kinh tế - xã hội.

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã tổ chức Hội nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ giới thiệu người ứng cử để hướng dẫn nội dung, cách tiến hành quy trình giới thiệu người ra ứng cử đại biểu HĐND thị xã. (LD)          


Bản quyền ©2011 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh Quảng Ngãi