Giảm nghèo bền vững trên quê hương cách mạng

RSS In Gởi cho bạn bè
15/07/2020 03:09:43 PM         

 Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Sơn Tịnh đã nổ lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và đã đạt kết quả nhất định. Thành công này đã góp phần cùng với toàn huyện hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội trong 5 năm (2015 - 2020), tạo thêm nhiều động lực để hướng tới xây dựng quê hương Sơn Tịnh anh hùng ngày càng giàu đẹp.

Qua tổng điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo vào đầu năm 2016, toàn huyện có 1.660 hộ nghèo/25.265 hộ, chiếm tỷ lệ 6,57% và 1.245 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 2,19%. Trong 5 năm qua (2016-2020), huyện Sơn Tịnh đã xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, Kế hoạch giảm nghèo và giải quyết việc làm giai đoạn 2016-2020, Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020". Phối hợp Ngân hàng chính sách xã hội huyện thực hiện cho vay đối với 175 lượt hộ nghèo (7,2 tỷ đồng) và 190 lượt hộ cận nghèo (8,5 tỷ đồng), các hộ đã sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay. Từ năm 2016 đến năm 2019, đã cấp trên 51.000 thẻ Bảo hiểm y tế cho các đối tượng gồm hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội và người dân sống trong vùng đặc biệt khó khăn. Khám chữa bệnh cho trên 4.400 lượt người nghèo, người thuộc hộ cận nghèo, người sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế- xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn. Hỗ trợ cho hộ nghèo xây dựng 256 nhà ở phòng, tránh bão, lụt với tổng nguồn vốn trên 12,2 tỷ đồng và hỗ trợ 500 triệu đồng cho 20 hộ nghèo xây dựng nhà ở theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Hỗ trợ tiền điện trên 3,9 tỷ tiền điện cho hộ nghèo. Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo xã Tịnh Hà thực hiện mô hình nuôi bò cái lai Zebu sinh sản, với kinh phí 260 triệu đồng thuộc chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững; phân bổ 276 triệu đồng từ Chương trình 135 cho các hộ khó khăn ở 4 thôn đặc biệt khó khăn của 3 xã Tịnh Giang, Tịnh Đông, Tịnh Hiệp mua bò gống lai Zebu chăn nuôi hiệu quả; phân bổ 250 triệu đồng từ nguồn ngân sách để mua cấp bò giống cho  hộ nghèo ở các thôn đặc biệt khó khăn thuộc xã Tịnh Đông chăn nuôi. Đầu tư 1,6 tỷ đồng để xây dựng 9 công trình ở các thôn đặc biệt khó khăn. Hàng năm, tổ chức nâng cao năng lực giảm nghèo bằng việc tham vấn, đối thoại với người nghèo ở các xã, cứ bình quân mỗi năm 1 xã. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo ở huyện Sơn Tịnh đã giảm mạnh, bền vững. Tính đến cuối năm 2019, toàn huyện còn 576 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 2,19%, giảm 1.084 hộ nghèo và giảm tỷ lệ 4,38% so với đầu năm 2016; số hộ cận nghèo giảm 184 hộ, giảm tỷ lệ 0,92% so với đầu năm 2016. Riêng từ đầu năm 2020 đến nay, huyện tiếp tục giảm 30 hộ nghèo, giảm 0,12%. Toàn huyện ước thực hiện từ năm 2016 đến cuối năm 2020 giảm 1.124 hộ nghèo, giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 0,9%/năm. Tất cả các xã trên địa bàn huyện đều đạt chỉ tiêu để về đích nông thôn mới. Để đạt được kết quả này có sự vào cuộc mạnh mẽ, tích cực của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở trong nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, gắn với công tác giảm nghèo bền vững.

Từ những kết quả đạt được trong công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, huyện Sơn Tịnh dự kiến đề ra mục tiêu giai đoạn 2020-2025 phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,1%/năm, bình quân giảm 25 hộ/năm.

                                                                   Thu Phượng - Kim Cúc

Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Sơn Tịnh đã nổ lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và đã đạt kết quả nhất định. Thành công này đã góp phần cùng với toàn huyện hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội trong 5 năm (2015 - 2020), tạo thêm nhiều động lực để hướng tới xây dựng quê hương Sơn Tịnh anh hùng ngày càng giàu đẹp.