UBMTTQVN các huyện, thị xã, thành phố

RSS In Gởi cho bạn bè
04/08/2022 02:04:06 PM         
1. UBMTTQVN thành phố Quảng Ngãi
Email: ubmt-tpquangngai@quangngai.gov.vn
2. UBMTTQVN huyện Ba Tơ
Email: ubmt-bato@quangngai.gov.vn
3. UBMTTQVN huyện Bình Sơn
Email: ubmt-binhson@quangngai.gov.vn
4. UBMTTQVN thị xã Đức Phổ
Email: ubmt-ducpho@quangngai.gov.vn
5. UBMTTQVN huyện Lý Sơn
Email: ubmt-lyson@quangngai.gov.vn
6. UBMTTQVN huyện Mộ Đức
Email: ubmt-moduc@quangngai.gov.vn
7. UBMTTQVN huyện Minh Long
Email: ubmt-minhlong@quangngai.gov.vn
8. UBMTTQVN huyện Nghĩa Hành
Email: ubmt-nghiahanh@quangngai.gov.vn
9. UBMTTQVN huyện Sơn Hà
Email: ubmt-sonha@quangngai.gov.vn
10. UBMTTQVN huyện Sơn Tây
Email: ubmt-sontay@quangngai.gov.vn
11. UBMTTQVN huyện Sơn Tịnh
Email: sontinh1-ubmttqvn@quangngai.gov.vn
12. UBMTTQVN huyện Trà Bồng
Email: ubmt-trabong@quangngai.gov.vn
13. UBMTTQVN huyện Tư Nghĩa
Email: ubmt-tunghia@quangngai.gov.vn

 

 

Danh sách UBMTTQVN các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Quảng Ngãi