Chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi

RSS In Gởi cho bạn bè
11/08/2022 09:42:32 AM         
I. Chức năng của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh
Thực hiện theo Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hiện hành
II. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh
Theo Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX:
Điều 23. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện có những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:
1.   Thảo luận về tình hình và kết quả thực hiện chương trình phối hợp và thống nhất hành động thời gian qua; quyết định chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp mình thời gian tới;
2.   Hiệp thương dân chủ cử, cử bổ sung, thay thế hoặc cho thôi các chức danh Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, các Ủy viên Thường trực, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp;
3.  Xét, quyết định kết nạp làm thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp mình;
4.  Tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước; thực hiện giám sát và phản biện xã hội theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước;
5.   Hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân cùng cấp và tham gia công tác bầu cử theo quy định của Pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân;
6.    Ra lời kêu gọi nhân dân địa phương hưởng  ứng  chủ  trương  của Đảng,  Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với sự kiện quan trọng khi cần thiết;
7.  Quyết định việc tổ chức Đại hội đại biểu cấp mình theo hướng dẫn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp trên trực tiếp;
8.  Xem xét, quyết định hình thức kỷ luật thành viên Ủy ban ở cấp mình khi có vi phạm Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Điều lệ các tổ chức thành viên và vi phạm pháp luật.

 

Chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi thực hiện theo Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hiện hành