ĐẨY MẠNH TRIỂN KHAI “TRANG CỘNG ĐỒNG” (FANPAGE) TRÊN TOÀN HỆ THỐNG MẶT TRẬN

RSS In Gởi cho bạn bè
12/08/2022 08:18:31 AM         

 Sáng nay, tại điểm cầu Quảng Ngãi, Uỷ ban MTTQ tỉnh đã dự hội nghị trực tuyến toàn quốc về việc triển khai thực hiện “Trang cộng đồng” (Fanpage) của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về củng cố, hoàn thiện các trang mạng xã hội của Mặt trận các cấp, đến nay, Mặt trận Tổ quốc 63/63 tỉnh, thành và các huyện, thị xã, thành phố của các địa phương đã xây dựng “Trang cộng đồng” (Fanpage). Phát huy ưu thế của mạng xã hội Fanpage, công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về hoạt động của Mặt trận Tổ quốc trên nền tảng mạng xã hội.

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam bước đầu ghi nhận những kết quả tích cực của Trang cộng đồng (fanpage) của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tỉnh, thành phố. Đề nghị trong thời gian tới, Trang cộng đồng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tỉnh, thành phố  tiếp tục đẩy mạnh trên toàn hệ thống mặt trận. Tăng cường viết, đăng tải, chia sẻ từ nguồn chính thống các tin, bài, ảnh phản ánh các hoạt động của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác trọng tâm. Tăng cường tuyên truyền gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực, đặc biệt là trong triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc phát động. Các xã, phường, thị trấn phấn  đấu hoàn thành việc xây dựng và phát huy hiệu quả hoạt động tuyên truyền của các Trang cộng đồng, góp phần tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, chung sức xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh, hiện đại.

Mai Hạnh 

Sáng nay, tại điểm cầu Quảng Ngãi, Uỷ ban MTTQ tỉnh đã dự hội nghị trực tuyến toàn quốc về việc triển khai thực hiện “Trang cộng đồng” (Fanpage) của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.