UỶ BAN MTTQ VIỆT NAM THÀNH PHỐ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KÝ KẾT GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2022
Ngày đưa:  18/02/2022 10:56:30 AM In bài
Chiều ngày 17/02/2022, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2022.

Chiều ngày 17/02/2022, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2022.

Theo đó, căn cứ Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2022 do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Quảng Ngãi đề ra; Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường phối hợp với các hội, đoàn thể triển khai tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong phòng, chống dịch Covid-19; thi đua tham gia phát triển kinh tế; xây dựng từ 01 đến 02 mô hình tuyến phố văn minh (đối với phường), từ 01 đến 02  mô hình khu dân cư nông thôn kiểu mẫu (đối với xã), gắn với thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2022; đổi mới nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện; đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Hội nghị thống nhất các tiêu chí, nhiệm vụ và ký kết giao ước thi đua giữa UBMTTQVN thành phố và các xã, phường; quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2022.

                                                                Vỵ Nhân

 


Bản quyền ©2020 Uỷ ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi